ASSEGURANÇA D'ACCIDENT EN VIATGE

L’assegurança d’accident en viatge cobreix accidents mortals o causants d’invalidesa ocorreguts al titular de la targeta mentre utilitza algun transport públic pagat amb targeta de Crèdit Andorrà.

L’assegurança paga una indemnització d’entre 90.000 euros i 1.200.000 euros en funció del tipus de targeta contractada.

  • Indemnitzacions per accidents mortals o invalidants ocorreguts durant la utilització de transports públics pagats amb qualsevol de les targetes emeses per Crèdit Andorrà. Capitals assegurats: 

                  - Clau Maestro / Visa Electron: 90.000 euros. 

                  - Clau Visa Clàssic / Clau Visa Unicef: 600.000 euros. 

                  - Clau Mastercard / ACA Master: 600.000 euros. 

                  - Visa Premier: 600.000 euros. 

                  - Visa Platinum: 1.200.000 euros.

  • Reemborsament de la quantitat equivalent a l'import total de les factures carregades en el compte de la targeta per compres realitzades durant els dotze mesos anteriors a la data de l'accident. Import màxim: 

                  - Clau Maestro / Visa Electron: 6.000 euros. 

                  - Resta targetes: 12.000 euros.

 

Producte contractat amb CA Vida Assegurances, SA.
  • Per poder reclamar la indemnització per accident caldrà haver comprat el bitllet del transport públic amb targeta de Crèdit Andorrà, essent el sinistrat el titular de la targeta o un tercer físic a qui el titular de la targeta hagués comprat el bitllet amb la mateixa.
  • Els assegurats o beneficiaris hauran de comunicar el/s sinistre/s a Crèdit Andorrà, SA en el termini màxim de 15 dies a comptar des de la data en què n’hagin tingut coneixement, i informaran de totes les circumstàncies conegudes de l’accident presentant els documents, que en cada cas, els exigeixi Crèdit Andorrà.