#JuntsEnsEnSortirem
Ara més que mai, ens tens a prop. Mesures de Crèdit Andorrà davant de la COVID-19

ASSISTÈNCIA EN VIATGE

L’assistència en viatges garanteix al titular de la targeta els serveis sanitaris i altres cobertures que es requereixin com a conseqüència de malaltia o accident durant un viatge (desplaçament fora d’Andorra o fora del país de residència habitual del titular).

 • Assistència per al titular de la targeta que sofreixi una malaltia o un accident durant un viatge fora d’Andorra no superior a 90 dies.
 • Per beneficiar-se d’aquest servei s’ha de trucar al telèfon (+34) 934 858 516  en el moment que es produeixi el sinistre.
 • Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques i d’hospitalització a l’estranger (el límit d’aquesta garantia compren l’import superior als 9 euros pel conjunt de les despeses produïdes fora del Principat d’Andorra amb un màxim de 6.000 euros (per les targetes Maestro, Visa Electron i Visa Electron Carnet Jove 16PUNT30) i de 9.000 euros (per la resta de targetes)
 • Despeses odontològiques d’urgència a l’estranger (fins a un màxim de 300 euros).
 • Transport o repatriació sanitària de ferits o malalts i dels familiars assegurats acompanyants.
 • Repatriació de morts i dels familiars assegurats acompanyants.
 • Assessorament legal a l’estranger i avançament per compte de l’assegurat en concepte de defensa jurídica fins a 600 euros i fins a 4.800 euros en concepte de fiança penal.
 • Pèrdua o avaria de l’equipatge sofert en desplaçaments facturats amb targeta de crèdit i efectuats en avió d’alguna de les múltiples companyies aèries associades a la IATA (Associació Internacional del Transport Aeri). La garantia cobreix la diferència entre el valor real de les pertinences perdudes o avariades (demostrable mitjançant factures, etc) i el valor retornat per la companyia aèria, fins a un màxim per sinistre de:

                            - 600 euros: Visa Clàssic / Visa Clàssic Unicef / Mastercard / ACA Master
                            - 1.000 euros: Visa Premier / Visa Platinum

 • Atracament en caixer. El titular d’una targeta que retiri efectiu d’un caixer fora d’Andorra o fora del seu país de residència habitual (que no sigui Andorra), i sigui víctima d’un atracament (amb pèrdua dels diners) està protegit durant un termini màxim de 2 hores desprès d’haver retirat efectiu del caixer. Aquesta garantia cobreix un màxim de 2 sinistres a l’any. Imports coberts per tipus de targeta:

                            - 600 euros: Visa Clàssic / Visa Clàssic Unicef / Mastercard / ACA Master
                            - 1.000 euros: Visa Premier / Visa Platinum

 • Avançament de fons monetaris a l'estranger: Clau Visa Classic crèdit, Clau Mastercard crèdit, Clau Visa Unicef, ACA Master, Visa Premier i Visa Platinum.
 • En el moment de produir-se el sinistre i el més aviat possible s’haurà de trucar al telèfon d’assistència (+34) 934 858 516 abans de realitzar qualsevol gestió o despesa. L’assegurat s’haurà d’identificar, indicar el número de targeta, el lloc on es trobi, un número de telèfon de contacte i el tipus d’assistència que necessita.
 • En cas de sofrir un atracament en caixer amb furt dels diners extrets, durant un termini màxim de 2 hores després d’haver retirat l'efectiu del caixer, caldrà trucar al telèfon d’assistència (+34) 934 858 516.
 • En cas de sofrir un atracament en caixer amb furt dels diners extrets i també de la targeta de crèdit, caldrà trucar a més del telèfon anterior d’assistència, al telèfon (+376) 88 87 00 per comunicar el robatori i donar de baixa la targeta.
 • Abans de realitzar qualsevol despesa cal haver rebut la pertinent autorització per part de l’assegurador. L’assegurat haurà de seguir fil per randa les indicacions rebudes per l’assegurador (gestió telefònica).
 • El pagament de les indemnitzacions es realitzarà posterior a la autorització indicada en el punt anterior i després de presentar-ne els corresponents justificants dels reemborsaments efectuats. En els casos de despeses mèdiques, farmacèutiques o hospitalàries caldrà presentar el corresponent certificat mèdic i les factures mèdiques homologades.

Entre d’altres, queden excloses d’aquestes cobertures les lesions o morts produïdes per:

 • Intents de suïcidi.
 • Malalties cròniques anteriors a l’inici del viatge.
 • Consum de drogues o medicaments sense recepta.
 • Competicions, entrenaments o proves i/o apostes.
 • Esports o activitats d’alt risc.