#JuntsEnsEnSortirem
Ara més que mai, ens tens a prop. Mesures de Crèdit Andorrà davant de la COVID-19

Contacte

Crèdit Andorrà posa a la seva disposició el següent formulari, on podrà formalitzar les seves suggerències, consultes o reclamacions. La informació que ens proporcioni serà de caràcter confidencial.

Gràcies, l'atendrem en la major brevetat.

Empleni el formulari si té alguna reclamació o alguna queixa

Les entitats operatives del sistema financer han d’establir, aplicar i mantenir procediments efectius i transparents que permetin un tractament raonable i ràpid de les reclamacions presentades pels clients o pels clients potencials, i han de portar un registre de cada reclamació i de les mesures adoptades per a la seva resolució (art. 14 de la Llei 8/2013).

Dades de contacte de la persona que presenta la reclamació o queixa
Dades personals del representant relacionat amb la reclamació o queixa (si escau)

Si la queixa o reclamació ha estat presentada pel representant legal de la persona que la presenta, només es tindran en compte les dades de contacte del representant.

Producte o servei de la reclamació o queixa
Data, import i número de compte de la reclamació o queixa
Documents justificatius proporcionats

Si la queixa o reclamació es presentada pel representant legal, s'hauran d'adjuntar els documents que ho acreditin.

Document 1

Document 2

Document 3

Acceptació *