CRÈDITPLA PENSIONS DINÀMIC

El CrèditPla Pensions Dinàmic és un pla que va adaptant la seva inversió en funció de l’edat del prenedor, per tal d’obtenir la millor combinació rendibilitat-risc del capital invertit.

Segons els anys que manquin al client per a la jubilació, el producte va variant la proporció que inverteix en renda fixa i renda variable per poder obtenir el millor rendiment possible de les seves aportacions.

 • S’adapta a l’edat del prenedor per obtenir el millor rendiment en cada moment, reduint la inversió en renda variable a mesura que s’acosta el dia de la jubilació.
 • Arribada la jubilació, hi ha diverses opcions per recuperar el capital invertit.

Producte contractat amb Crèdit Assegurances, SAU.

 • L’estalvi creix mitjançant còmodes aportacions periòdiques (mensuals, trimestrals, semestrals o anuals) i extraordinàries (mínim 100 euros).
 • Flexibilitat a l’hora d’ajustar, modificar o suspendre les aportacions periòdiques.
 • Les aportacions són deduïbles fiscalment, fins al màxim establert per la llei.

Producte no líquid, és a dir, no es pot rescatar fins al seu venciment, tret dels casos següents:

 • Si el prenedor es troba en situació de desocupació durant més de 24 mesos consecutius.
 • Si el prenedor es veu afectat per una malaltia greu (baixa durant més de 12 mesos).
 • Si el prenedor trasllada la seva residència fiscal fora del país.

El pla garanteix un capital únic format per les aportacions realitzades més l’acumulació dels interessos obtinguts cada any. Les diferents opcions per rebre el capital a venciment són:

 • Capital únic: cobrament únic en el moment de la jubilació.
 • Renda: es determinaria per part de l’assegurat en el moment del venciment.
 • Combinació de capital més renda.