CRÈDITVIDA DOBLE C

L'Assegurança Crèditvida Doble C ofereix una indemnització de fins a 36.000 euros en cas de mort o invalidesa produïda per accident. 

  • Qualsevol persona titular o cotitular que obri un compte bancari a Crèdit Andorrà pot contractar aquesta assegurança.
  • La indemnització que paga el Crèditvida Doble C serà equivalent a 2,5 vegades el saldo del compte corrent assegurat en positiu en la data del sinistre (mínim de 12.000 euros i màxim de 36.000 euros).
  • Si el titular del compte corrent vinculat a l’assegurança és menor de 18 anys, els assegurats seran els seus pares o tutors.
  • Una cobertura de 1.000€ en cas de mort per qualsevol causa.
 
Producte contractat amb CA Vida Assegurances, SA.
  • Si el client està assegurat amb el Crèditvida Doble C en un sol compte, la indemnització pot arribar fins als 36.000 euros.  
  • Si el client està assegurat en més d’un compte, la indemnització pot arribar als 120.000 euros.