CRÈDITVIDA FINANÇAMENT

Crèditvida Finançament és una assegurança de vida que, en cas de mort o invalidesa total i permanent de l’assegurat, paga una indemnització equivalent als seus deutes. 

Aquesta assegurança és ideal per a aquelles persones que adquireixen deutes amb el banc i volen viure tranquil·les sabent que passi el que passi tenen els deutes coberts.

  • El capital assegurat és l’equivalent al saldo deutor dels comptes que l’assegurat tingui amb el banc.
  • L’assegurança garanteix als seus familiars més propers no haver de fer-se càrrec dels seus deutes.
 
Producte contractat amb CA Vida Assegurances, SA
  • El capital màxim que es pot assegurar és l’equivalent a un saldo deutor de fins a 1.200.000 euros.  
  • El cost de la prima és proporcional al saldo deutor assegurat, de manera que la prima es redueix a mesura que s’amortitzen els préstecs.