CRÈDITVIDA FINANÇAMENT

Crèditvida Finançament és una assegurança de vida que, en cas de mort o invalidesa total i permanent de l’assegurat, cobreix els saldos deutors (descoberts, crèdits, préstecs, etc.) dels comptes bancaris als quals l’assegurat estigui vinculat.

Gaudeix de la tranquil·litat de no deixar cap deute que comprometi la viabilitat del teva empresa en cas de mort o d’invalidesa total i permanent del titular assegurat. 

  • El capital assegurat és l’equivalent al saldo deutor dels comptes que l’assegurat tingui a Crèdit Andorrà.
  • L’assegurança garanteix als seus familiars més propers no haver de fer-se càrrec dels seus deutes.

 

Les assegurances de Crèdit Andorrà són productes contractats amb CA Vida Assegurances, SA.

  • El capital màxim que es pot assegurar és l’equivalent a un saldo deutor de fins a 1.200.000 euros.  
  • El cost de la prima és proporcional al saldo deutor assegurat, de manera que la prima es redueix a mesura que s’amortitzen els préstecs.